Skip to content
en
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Tietosuojaseloste

   Asiakas- ja markkinointirekisteri

   1.  Yleistä
    Tämä tietosuojaseloste on Alupro Oy:n (jäljempänä myös ”Alupro”) asiakas- ja markkinointirekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Alupro käsittelee henkilötietoja moniin eri tarkoituksiin ja monin eri tavoin. Alupro noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Alupron keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä. 
   2. Rekisterinpitäjä
    Alupro Oy 
    Y-tunnus: 2055501-1
    Pakkasraitti 14, 04360 Tuusula
    p. 020 7421 700
    Yhteyshenkilö: tietoturva@alupro.com.
   3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
    Henkilötietojen käsittely perustuu Alupron ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen sekä rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, uutiskirjeiden, tarjouspyyntöjen, tuotteiden ja palvelujen tilausten sekä muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi Alupron oikeutettuun etuun hoitaa asiakassuhdetta sekä suoramarkkinoida tuotteitaan ja palveluitaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten tai tietojen keräämiseksi Alupron verkkosivujen käytöstä evästeiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

    Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat mm. Alupron palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpitäminen, kehittäminen, analysointi ja tilastointi sekä palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Alupro kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.
   4. Rekisteriin tietosisältö
    Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia Alupron asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

    - perustiedot rekisteröidystä, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
    - yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
    - työnantajayrityksen nimi, y-tunnus, postiosoite
    - sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
    - laskutukseen liittyvät tiedot
    - markkinointiluvat ja -kiellot
    - verkkosivuston ja sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, IP-osoitteet
    - tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

    Alupro noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.
   5. Säännönmukaiset tietolähteet
    Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön, muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin taikka digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana saaduista tiedoista.

    Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
   6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
    Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Alupron ulkopuolelle.

    Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa Alupron toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry Aluprolta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Alupro on tehnyt henkilötietojen käsittelysopimukset kunkin henkilötietoja Alupron puolesta käsittelevien palveluntarjoajien kanssa.
   7. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
    Lähtökohtaisesti Alupro ei siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeustapauksissa jotkin Alupron palveluntarjoajista tai heidän alihankkijoistansa toimivat tai heillä voi olla pääsy henkilötietoihin EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, joten heidän käsittelynsä yhteydessä voi tapahtua henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa Alupro huolehtii tarvittavista suojaustoimenpiteistä ja toteuttaa tarvittavassa laajuudessa lisätoimia henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita. 
   8. Rekisterin suojauksen periaatteet
    Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi

    - Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
    - Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Alupron työntekijät.
    - Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
    - Rekisteri sijaitsee palvelimessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
    - Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
    - Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
   9. Henkilötietojen säilyttäminen
    Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, mukaan lukien lakiin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

    Henkilötietoja säilytetään kuitenkin niin pitkään kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Alupro voi säilyttää rekisteröidyn kohdassa 4. mainittuja perustietoja suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa puitteissa. 

    Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. 
   10. Rekisteröidyn oikeudet
    Sinulla on oikeus
    - saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
    - saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa sinua koskevat käsiteltävät henkilötiedot
    - saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi
    - vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos koet, että Alupro on käsitellyt tai käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta
    - vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
    - kieltää Aluproa käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. 

    Käyttääksesi oikeuksiasi Alupro pyytää sinua olemaan yhteydessä kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön. Alupro voi pyytää tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Mikäli Alurpon henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Alupro kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi.
   11. Evästeet
    Käytämme verkkosivuillamme HubSpot-palvelun evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme.

    Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

    Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää. Käyttäjien yksilöityä analytiikkadataa voidaan käyttää liitettynä henkilöön, jos käyttäjältä on saatu suostumus tehdä näin. Yleensä tämä suostumus tehdään siinä samassa, kun esimerkiksi rekisteröidytään sähköpostikirjeen tilaajaksi. Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa halutessaan evästeasetuksista. 
   12. Selosteen muuttaminen
    Alupro kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.